Počátky náboženského hnutí v Roztokách

Kněží církve římskokatolické, vlastenci, usilující o náboženskou reformu utvořili Klub reformního duchovenstva českého. V jeho popředí stál ThDr. Karel Farský, profesor  náboženství římskokatolického na reálce v Plzni a Gustav Adolf Procházka, farář římsko-katolický na královéhradecku. Klub počal vyjednávati s Vatikánem o uskutečnění náboženské reformy v Čechách. Žádali zrušení dogmat, odstranění latiny jako liturgického jazyka a zavedení řeči mateřské, zjednodušení bohoslužeb a zrušení celibátu pro kněze. Řím neuznal jejich návrhu. To bylo příčinou, že dne 8.ledna l920 byla založena církev československá. Prvním patriarchou byl zvolen Dr. Karel Farský, po jeho smrti pak G.A. Procházka. Náboženské hnutí se šířilo lavinovitě nejen po Praze, ale hlavně po českém venkově.

Vlna náboženského hnutí záhy zasáhla i Roztoky. Mnozí ze zdejších osadníků dojíždějíce do Prahy, stali se hned na počátku příslušníky církve československé. Nebýt však Jaroslava Bartůňka, bývalého kněze římskokatolického a člena Klubu reformního duchovenstva, nebylo hnutí toho rozsahu, jakého nabylo jeho přičiněním. Bartůněk agitací od občana k občanu probudil veliký zájem o církev československou, takže bylo pomýšleno na založení náboženské obce církve československé.

Zatím účelem pozval sem v dubnu 1920 (přesné datum se nedochovalo) Dr. Karla Farského, aby zdejší občanstvo informoval. Čechoslováci se snažili, aby v Roztokách co nejdříve se konaly bohoslužby. Bratr Bartůněk požádal bratra Šlapáka, duchovního cčs., zda by byl ochoten bohoslužby v Roztokách vykonati.Ten mile rád přislíbil a s bratrem Bartůňkem ujednal, že přijede v měsíci květnu roku 1920 (bližší datum nebylo zaznamenáno). Nyní se vyskytla otázka: „Kde bohoslužby konati? „…bylo rozhodnuto bohoslužby vykonati na náměstí před kostelem…“

Náboženská obec církve československé v Roztokách byly schválena přípisem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 25.6.1923, jímž bylo oznámeno, že dne 4.5.1923 č.51510-VI. podle článku 4. zákona ze dne 20.5.1874 schválilo zřízení náboženské obce v Roztokách u Prahy.

Od počátku usilovala obec o postavení sboru. To se podařilo teprve v roce l935. V červenci se začalo s kopáním základů a sklepů, dne 18.7. byl položen základní kámen panem Vávrou, vedoucím stavby. Stavitelem sboru byl architekt Ladislav Čapek, který daroval před sborový dům také sochu Ježíše Krista od prof. Drahoňovského. Jako poradci - odborníci byli přizváni bratři Kroužil a Pošta, stavitelští asistenti. Stavba pokračovala velmi rychle, takže slavnost otevření sborového domu se konala již v neděli 20.října 1935. (vybráno z kroniky náboženské obce, kterou psal bratr.Karel Hůlek – jáhen CČSH).